Tannhelse

Offentlig støtte til tannbehandling kanaliseres på prinsipielt to måter, enten ved bevilgninger til Den offentlige tannhelsetjenesten som gir gratis behandling til prioriterte grupper, eller gjennom ulike støtte- og bidragsordninger. Viktigst blant sistnevnte er folketrygdens ytelser til tannlegehjelp. I tillegg gir staten erstatning til voldsofre, og kommunene kan yte sosialhjelp til tannbehandling.


Disse ordningene reguleres gjennom lover og forskrifter. Ytterligere bestemmelser gis av den myndighet som administrerer den aktuelle loven. For saker som kommer inn under lov om folketrygd, utgir HOD utfyllende rundskriv, forskrift til folketrygdlovens § 5-6 og takster for tannbehandling.


Nytt av året i 2008 er at alle søknadsskjemaer for tannbehandling med trygderefusjon er fjernet fra NAVs nettsider. All trygdestøttet tannbehandling er nå stønadsberettiget og det er behandlende tannlege som skal foreta vurderingen av behandlingen opp mot regelverket. På siden "Hva gjelder for hvilke grupper?" gir NTF anbefalinger om hvordan vurderingen kan underbygges i forhold til regelverket og hva slags dokumentasjon som bør ligge i bunnen når behandlingen starter. Her vil du finne oppdaterte opplysninger, skjemaer, takster og diagnoser, samt hvordan de kan brukes i praksis.